Czcionka: A- A A+

Fotografie

Archiwum PAN posiada ponad 31.000 sztuk fotografii dokumentujących przede wszystkim podobizny uczonych polskich z XIX i XX w. Przedstawiają one: profesorów Szkoły Głównej Warszawskiej, profesorów szkół wyższych oraz uczonych polskich działających w Polsce i poza jej granicami, członków Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800–1831), Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (1907–1952), Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1815–1872), Akademii Umiejętności w Krakowie (1872–1918), Polskiej Akademii Umiejętności (1919–1952), innych towarzystw naukowych oraz Polskiej Akademii Nauk.

Gromadzimy ponadto fotografie gmachów, urządzeń pracowni naukowych szkół wyższych i instytutów naukowo-badawczych.

Zdjęcia pochodzą  przede wszystkim z kolekcji reprodukcji fotograficznych portretów uczonych z muzeów, archiwów, bibliotek, dary fotografii ze zbiorów prywatnych, oryginalne zdjęcia ze spuścizn uczonych znajdujących się w Archiwum PAN, reprodukcje fotograficzne, m.in. z Gabinetu Rycin BUW, Zakładu Grafiki Biblioteki Narodowej, Oddziału Grafiki Muzeum Narodowego w Warszawie, Działu Fotografii Archiwum Dokumentacji Mechanicznej. Są to również reprodukcje portretów, fotografii, litografii, drzeworytów, stalorytów, fotograwiur, m.in. z „Tygodnika Ilustrowanego”, „Kłosów” i „Muchy”.

Fotografie reportażowe — głównie zdjęcia z obrad I i II Kongresu Nauki Polskiej, kongresów naukowych, uroczystości nadania tytułów członków PAN, jubileuszy — wykonane są przez reporterów Centralnej Agencji Fotograficznej i Krajowej Agencji Wydawniczej. Posiadamy też w naszych zbiorach albumy, m.in. zdjęć aparatury chemicznej z fabryki H. Cegielskiego w Poznaniu (1931), aparatury Tomaszowskiej Fabryki Sztucznego Jedwabiu oraz albumy grona nauczycielskiego w szkołach średnich — pensji Wandy Haberkant w Warszawie (1902–1907) i Gimnazjum im. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 1964–1968 sporządzono ok. 3.000 zdjęć nagrobków uczonych na cmentarzach warszawskich, krakowskich i poznańskich.

Fotografie, podobnie jak mikrofilmy i fotokopie, posiadają katalog alfabetyczny. Karta katalogowa zawiera: hasło, datę wykonania, opis fotografii, informacje o miejscu przechowywania oryginału, z którego wykonano reprodukcje, lub o pochodzeniu fotografii, rozmiary negatywu i pozytywu, liczbę odbitek, sygnaturę i w miarę możliwości nazwisko autora fotografii albo nazwę pracowni fotograficznej. W kartach katalogowych zdjęć portretowych hasłem jest nazwisko i imię osoby przedstawionej na fotografii, daty jej życia, tytuł naukowy, stanowisko, zawód.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb