Czcionka: A- A A+

VII Wiosenne Spotkania Archiwalne

 

VII WIOSENNE SPOTKANIA ARCHIWALNE

W dniach 24-25 maja 2018 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyły się VII WIOSENNE SPOTKANIA ARCHIWALNE pod hasłem Zarządzanie dokumentacją w instytucji. Czynniki sprzyjające i ograniczenia. WIOSENNE SPOTKANIA ARCHIWALNE to cykliczne konferencje poświęcone zarządzaniu dokumentacją, archiwistyce i organizacji kancelarii. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni, archiwów, instytucji państwowych i samorządowych, i również firm prywatnych. Referenci i uczestnicy konferencji to osoby zajmujące się teorią i praktyką archiwistyki. Uczestnikiem VII WIOSENNYCH SPOTKAŃ ARCHIWALNYCH był również autor tej kronikarskiej notatki, jako przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie. (program, zał.)

Spotkanie, które miało miejsce w czasie wyjątkowo słonecznej wiosny, jest godne uwagi ze względu na ważne wydarzenia i procesy, które następują w dziedzinie archiwistyki i zarządzania kancelarią. W urzędach państwowych i samorządowych wprowadzany jest system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD), który jest kolejnym etapem informatyzacji tych placówek.

Natomiast w dniu 25 maja, więc w czasie trwania WIOSENNYCH SPOTKAŃ ARCHIWALNYCH, weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. To następny akt prawny na drodze doskonalenia się w dziedzinie ochrony danych osobowych, która, w związku z rozwojem informatyki i takich mediów jak internet, staje się znaczącym zagadnieniem i uświadamia pewne zagrożenia. Jednak rozwiązania prawne dotyczące ochrony danych osobowych są również postrzegane, jako odbieranie pewnych swobód w dostępie do informacji. Adresatami Rozporządzenia są państwa członkowskie Unii Europejskiej, więc musi być stosowane również w Polsce.

W referatach na VII WIOSENNYCH SPOTKANIACH ARCHIWALNYCH poruszono tematy dotyczące historii archiwistyki, gdyż jak zwrócono uwagę, nie można tworzyć współczesnych rozwiązań w oderwaniu od istniejącej kultury urzędowej i doświadczeń poprzednich pokoleń archiwistów. Zwrócono również uwagę na zagadnienia prawne związane z organizacją kancelarii i archiwistyką, żeby zaakcentować że wszelkie działania podejmowane w pracy kancelaryjnej i archiwalnej, muszą być zgodne z aktualnymi ustawami, zarządzeniami, instrukcjami i innymi aktami prawnymi. Na konferencji zajmowano się przede wszystkim Elektronicznym Zarządzaniem Dokumentacją i informatyzacją urzędów, jednak również takimi tematami jak wykaz akt, dokumentacja płacowo-osobowa, czy zadania nadzoru archiwalnego. Poruszono również zagadnienia z dziedziny psychologii pracy, również tej archiwalnej, pedagogiki, związane z tematem samokształcenia, czy socjologii, przedstawiając pewne dane statystyczne w dziedzinie archiwistyki, jak okazuje się wymienione dziedziny mogą pełnić rolę pomocniczą również dla pracowników zajmujących się zarządzaniem dokumentacją.

Ponieważ organizatorzy WIOSENNYCH SPOTKAŃ ARCHIWALNYCH pomiędzy referatami, przeznaczali dużo czasu na dyskusję, uczestnicy wymienili uwagi dotyczące wyżej wymienionych zagadnień, głownie tych z dziedziny archiwistyki i zarządzania kancelarią. Najwięcej refleksji dotyczyło Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, ponieważ jest to proces, który unowocześnia działanie instytucji, pozwala korzystać z wprowadzanych urządzeń i programów informatycznych, czy przyspiesza przesyłanie informacji. Jednak informatyzacja administracji państwowej i samorządowej niesie ze sobą również wiele pytań i zagrożeń, na przykład związanych z prawidłową obsługą klienta, czy dalszym przechowywaniem dokumentacji.

Konrad Kostka

 

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb