Czcionka: A- A A+

Konferencje w latach 1965 - 2004

Rok 2004 — Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Biblioteka Litewskiej Akademii Nauk były organizatorami konferencji Polsko-litewskie kontakty naukowe w świetle zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, która odbyła się 6–9 września w Malatach pod Wilnem. Wygłoszono 23 referaty, w ich liczbie 12 po polsku i 11 po litewsku. Teksty polskie były na bieżąco tłumaczone na język litewski. Konferencja zaowocowała dwujęzycznym polsko-litewskim wydawnictwem bogato ubarwionym ilustracjami.

Rok 2003 — Archiwum Polskiej Akademii Nauk i International Council of Archives Section of University and Research Institution Archives zorganizowały 7–10 września w Warszawie i w Krakowie międzynarodowe seminarium Archives and Changing Societies: Active Strategies for Meeting Public, Institutional and Archival Needs.

Rok 2000 — Archiwum Polskiej Akademii Nauk było współorganizatorem sesji naukowej Dziedzictwo Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Wygłoszono 24 referaty zgrupowane w 3 blokach tematycznych:
W kręgu Towarzystwa i osobowości naukowych XIX-XX wieku;
Recepcja idei Towarzystwa;
Idee, działalność i członkowie Towarzystwa.

Rok 1999 — Archiwum Polskiej Akademii Nauk było organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej Archiwa naukowe w procesie integracji europejskiej. Poruszono następujące zagadnienia:
Międzynarodowe kontakty naukowe w świetle zasobu archiwów naukowych;
Udostępnianie i informacja w archiwach naukowych;
Archiwa naukowe w strukturze archiwów narodowych;
Problemy dostosowania archiwów instytucji naukowych Europy Środkowej do standardów UE.
Wygłoszono 40 referatów w językach: angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjskim. Tłumaczone były one na języki konferencji: rosyjski i angielski. Materiały z konferencji opublikowano.

Rok 1988 — w Berlinie odbyła się konferencja dyrektorów archiwów akademii nauk. Zajęto się badaniami nad historią wymienionych archiwów, perspektywami ich rozwoju oraz publikacją źródeł z zasobów archiwów akademii.

Rok 1987 — w Moskwie we wrześniu odbyła się VII Konferencja poświęcona podstawowym formom przygotowywania informacji retrospektywnej do najważniejszych typów dokumentacji naukowej i naukowo-organizacyjnej w archiwach akademii.

Rok 1983 — w Budapeszcie odbyła się VI Konferencja Archiwów Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych. Prócz reprezentantów stale uczestniczących w spotkaniach przedstawicieli archiwów akademii nauk wzięli w niej udział także delegaci Archiwum Akademii Nauk Kuby. W czasie obrad dominowała problematyka związana z rozwojem informacji retrospektywnej w archiwach akademickich.

Rok 1979 — w Sofii odbyła się V Konferencja Archiwów Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych. W czasie obrad zajęto się m.in. rolą archiwów w badaniach nad historią nauki, zagadnieniami publikacji naukowych archiwów akademii oraz sposobami oceny wartości dokumentacji naukowej.

Rok 1975 — w Czechosłowacji odbyła się IV Konferencja Archiwów Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych w takim samym składzie jak poprzednia. Jednymi z ważniejszych tematów obrad były zagadnienia dotyczące spuścizn, historii nauki czy organizacji i sposobu realizacji badań nad dziejami akademii nauk.

Rok 1972 — w Moskwie odbyło się Nadzwyczajne Spotkanie Przedstawicieli Archiwów Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych. Omówiono sprawy organizacyjne oraz dotyczące przygotowania do wydania wielojęzycznego słownika terminologii archiwalnej i kolejnych tomów bibliografii adnotowanej archiwów akademii. Na wniosek dyrektora Centralnego Archiwum Czechosłowackiej Akademii Nauk zapadła decyzja o zorganizowaniu IV Konferencji Archiwów Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych w Pradze i Bratysławie.

Rok 1971 — w Berlinie miała miejsce III Konferencja Przedstawicieli Archiwów Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych. Prócz delegatów archiwów obecnych na poprzedniej konferencji uczestniczyli w niej także przedstawiciele Dyrekcji Archiwów Państwowych, Niemieckiego Archiwum Centralnego oraz archiwów instytucji naukowych NRD. Na porządku dziennym stanęły problemy dotyczące specyficznych zadań pełnionych przez archiwa akademii nauk, tworzenia przez te archiwa systemów informacji i zarządzania, organizacji systemów kancelaryjnych, opracowywania spuścizn i inne.

Rok 1968 — w Leningradzie odbyła się II Konferencja Przedstawicieli Archiwów Akademii Nauk Krajów Socjalistycznych. Do delegatów z państw biorących udział w I Konferencji dołączył przedstawiciel Archiwum Węgierskiej Akademii Nauk. Tematem przewodnim było zagadnienie gromadzenia, opracowywania i zabezpieczania w archiwach akademii końcowej dokumentacji naukowej.

Rok 1965 — z inicjatywy prof. Zygmunta Kolankowskiego, dyrektora Archiwum PAN, zorganizowana została I Konferencja Przedstawicieli Archiwów Akademii Nauk Krajów Obozu Socjalistycznego, w której, oprócz pracowników APAN, wzięli także udział przedstawiciele archiwów akademickich ze Związku Radzieckiego, Bułgarii, Czechosłowacji oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Poza referatami opisującymi zadania i problemy, z którymi mierzą się poszczególne archiwa, delegaci rozdzielili między siebie zagadnienia, które mieli indywidualnie opracować, a wynikami podzielić się z pozostałymi partnerami.

Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

ul. Nowy Świat 72 

00-330 Warszawa

kwerenda@archiwum.pan.pl

tel./fax +48 22 657 27 88

tel. +48 22 657 28 92

Pracownia Naukowa

czynna od poniedziałku do piątku 

od 9.00 do 15.30

fb